โทร 043-867-056

กลุ่มภารกิจโรงพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการอำนวยการ

เป็นกลุ่มต่างๆ ตามพันธกิจงาน ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน ได้แก่ กลุ่มงานการจัดการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย์์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนามน

นายแพทย์จารึก ประคำ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและการพัฒาคุณภาพ

ดูแลรับผิดชอบเรื่องการพยาบาล และดำเนินงานคุณภาพในโรงพยาบาล ประกอบด้วยกลุ่มการพยาบาล และศูนย์คุณภาพ

รองผู้อำนวยการด้าน การพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพ

น.ส.ศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

มีหน้าที่ดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน งานกายภาพบำบัด และงานแพทย์แผนไทย

รองผู้อำนวยการด้านสร้างเสริมสุขภาพ

นางสุดาทิพย์ ศรีจันทร์เติม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มภารกิจด้านเทคนิคบริการ

มีภารกิจปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานที่เป็นเทคนิคเฉพาะ ได้แก่ องค์กรแพทย์ เภสัชกร ทันตกรรม และห้องชันสูตร

รองผู้อำนวยการด้านเทคนิคบริการ

นายจิตรกร มาตยวงศ์

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ