043-867-056

เกี่ยวกับเรา

รู้จักกับโรงพยาบาลนามน

โรงพยาบาลนามน ได้เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ปี พ.ศ. 2527 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง อยู่ห่างจากจังหวัดเป็นระยะทาง 43 กม. ในเขตอำเภอมี โรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว มี รพ.สต. 6 แห่ง มีสถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง อำเภอข้างเคียง ได้แก่ อ.สมเด็จ อ.ห้วยผึ้ง และ อ.เมือง

โรงพยาบาลนามนเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยคลอด ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง หากการรักษาเกินขีดความสามารถมีการส่งต่อตามระบบเครือข่าย คือ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นหลัก และโรงพยาบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ศูนย์มะเร็งอุดร ฯ เป็นต้น

หอเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

ปี 2543,2547,2549
ผ่านเกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลลูกเกิด รอดแม่ปลอดภัย

ปี 2547

ได้รับเกียรติบัตร โรงพยาบาลน่าอยู่ ระดับเหรียญเงิน

ปี 2548

ผ่านเกณฑ์รับรองขั้นที่ 1 HA

ปี 2547-ปัจจุบัน

เป็นศูนย์การผลิต ศูนย์การเรียนรู้และ ให้บริการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน

ปี 2549
รางวัล 5 ส.ดีเด่นป้ายทอง

ผ่านรับรอง HPH ปี 2550

ปี 2549

ได้รับคัดเลือก เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จาก สปสช.เขตพื้นที่ (สกลนคร) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550

ปี 2551

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอทางวิชาการโครงการจิตสังคมบำบัดพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.นามน 30 ก.ค.51 (โปสเตอร์)

ปี 2552
ผ่านการรับรองขั้นที่ 2 HA

ปี 2553 ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาล สายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

ปี 2553

ผ่านการรับรองคุณภาพระบบ บริหารงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ปี 2551 ตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ย.2553

ปี 2553

รางวัลการเขียนรายงานสอบสวนโรค ประเภท “พรรณนา ยอดเยี่ยม ปี 2553” เรื่องการสอบสวนโรคอุปทานหมู่ในกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ มิถุนายน 2553

ปี 2554
เกียรติบัตรรางวัล “สุดคะนึงในการเล่าเรื่อง ความสำเร็จเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนความดีงามอันยิ่งใหญ่ในใจคุณ” ในงาน มหัศจรรย์ความรู้และภูมิปัญญา สู่สุขภาพที่ดี วิถีไทกาฬสินธุ์ 16 กุมภาพันธ์ 2554

ปี 2555

ได้รับคะแนนผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของจังหวัด

ปี 2556

ได้รับคะแนนผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของจังหวัด

ปี 2553
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (เรื่องเล่า) ชื่อเรื่อง “ก้าวทิพย์” ระดับโซน

>>>>>>>

ปี 2554

ได้รับคัดเลือกนำเสนอความสำเร็จของงานกายภาพบำบัดชุมชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554 จาก สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

ปี 2556

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษา

ปี 2556
ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3

>>>>>>

ปี 2557

ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องชันสูตร

ปี 2558

รับการประเมินคุณภาพซ้ำ Re Ac HA ขั้นที่ 3

ปี 2558

ได้รับรางวัลการห้องชันสูตรยอดเยี่ยมในการตรวจ TB,HIV

พันธกิจ

1. ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการมีสุขภาวะที่ดี

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์

1. ระบบบริการสุขภาพและการแพทย์มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณ ตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ผู้รับบริการมีความอุ่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาและการบริการ

3. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่เป็นธรรมทั่วถึงมีคุณภาพ

4. มีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถรองรับความพร้อมในการลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคาม สุขภาพได้อย่างทันการณ์

5. มีทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยอย่างรู้เท่าทันและพึ่งตนเองได้

6. โรงพยาบาลมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีบนพื้นฐานของคุณภาพ การสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก

7. การจัดระบบสุขภาพมีเอกภาพและธรรมาภิบาลที่สมดุลและยั่งยืน

8. มีระบบสุขภาพบนฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้อย่างมีเหตุผล

9. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

10.บุคลากรในองค์กรมีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กร